OMGEVINGSWET.COM          alles over de omgevingswetRelevante websites

Ondersteuning bij implementatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij invoering Omgevingswet - website
Omgevingswetportaal Ministerie van Infrastructuur en Milieu - website
Parlementaire stukken Eerste en Tweede Kamer en wettekst van de Omgevingswet en de Besluiten - website
Dossier Omgevingswet Binnenlands Bestuur - website
Omgevingswet in het kort

De Omgevingswet komt steeds dichterbij nu de Minister van Infrastructuur en Milieu de vier ontwerpbesluiten die bij de wet horen aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Invoering is voorzien in 2019. Van de huidige 26 wetten, 4700 artikelen, 120 AMvB`s en 120 Ministeriele Regelingen blijven maar 1 wet, 349 artikelen, 4 AMvB`s en circa 10 Ministeriele regelingen over. Dit betekent dat bekende wetten, zoals de Woningwet, de Wet Milieubeheer, het Bouwbesluit, de Wet ruimtelijke ordening en de Wabo overgaan naar 1 regeling. De structuurvisie en het bestemmingsplan maken plaats voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

De Omgevingswet bestaat uit vier verschillende AMvB`s:
- Omgevingsbesluit - algemene procedurele regels
- Besluit kwaliteit leefomgeving - inhoudelijke regels voor overheidsorganen over taken en bevoegdheden
- Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) -
regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden bij activiteiten
- Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) - regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden bij bouwwerkenDeze website wordt beheerd door Plan ROS, voor meer informatie kunt u onze website bezoeken